annak, teksty znajomych

14381 tekstów zna­jomych Użyt­kowników.

A na zewnątrz świat za­marznięty od środka. 

myśl • 21 listopada 2017, 23:12

Byłam każdym nig­dy, życie, w Twoim zawsze. 

myśl • 21 listopada 2017, 00:12

"Praw­da nig­dy nie trium­fu­je - wy­mierają tyl­ko jej prze­ciw­ni­cy." - Max Planck

"Praw­da cze­kająca na wy­mar­cie prze­ciw­ników naj­więcej katów zat­rudnia." - Irracja
 

myśl • 13 listopada 2017, 13:43

... im jes­tem lep­szy, tym bar­dziej jes­tem in­ny, ob­cy... tyl­ko czy to mój prob­lem, czy otoczenia?... 

myśl • 13 listopada 2017, 13:26

... w Pol­sce nie bra­kuje pat­riotów "cza­su woj­ny"... ty­siąca­mi ich kości bieleją na po­lach chwały... i tyl­ko pat­riotów "cza­su po­koju" brak... by nor­malnie i zgod­nie żyć... by nie trze­ba było, zbyt młodo umierać, z niena­wiścią w oczach... 

myśl • 11 listopada 2017, 09:44

Niepodległość...

Niepod­ległość...

... to nie wal­ka na hasła lecz o miłość
do tych łąk, lasów otu­lonych zielenią
i nadzieja, że ta krew w ziemie wsiąknięta
nie była na mar­ne prze­lana...

to ciągłe czu­wanie nad zgodą
by nie [...] — czytaj całość

wiersz • 10 listopada 2017, 21:49

Patriotyzm...

Patriotyzm...

to nie py­tać kim jesteś
tyl­ko pochy­lić się nad człowiekiem

pomóc, na­kar­mić, dać schronienie
oka­zać ser­ce
nie chcieć nic, tyl­ko kochać...

jeśli tak potrafisz
nie smutaj

nie fla­gi nie hasła nie krzyki
lecz Bóg naj­większym świadkiem
że niepod­legli jesteśmy... 

wiersz • 10 listopada 2017, 08:41

Sprze­daje­my siebie kosztem życia.

śmierć ma długi. 

myśl • 9 listopada 2017, 00:13
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

LiaMort