annak, ulubione teksty

10687 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Kure#@ki sen o wiośnie

( wier­sze i lis­ty Miłosne)

O ty mo­ja Melatonino
Ty jeb@ świnio
I ty po­ro ro­ku, la­to
Ty co mi ją za­bierasz szmato
To źle, że się zakończyłeś
Przychodzi te­raz suk@
Której mniej nie cierpię
Bo Me­lato­niny da­je więcej
Naj­bar­dziej nie lu­bię tej kur#y
Która za­biera dzień
A ciepło to tyl­ko dob­ra cień
Lu­bię sen i kocham Hor­mon ten
Który to re­gulu­je ten sen
Wios­na, wios­ny tu zabraknie
Niech się jej upie­cze i obej­dzie ze sma­kiem

Odtwórz  

erotyk • wczoraj, 15:17

Gdzie ten ko­niec zaszedł? Coś go nie wi­dać?

Odtwórz  

myśl • wczoraj, 00:06

Bez Ciebie... trud­niej będzie mi tra­fić do nieba.

:) CHY­BA ZAIN­SPI­ROWA­NY

P(k)S Kto wskaże mi drogę?

Odtwórz  

myśl • 21 września 2017, 23:03

przed słowikami

roz­widlają się dro­gi za domem
co­raz da­lej jed­na od drugiej
znikła mi two­ja sylwetka
na­wet ze wspom­nień ścieżek

pochy­lam się nad kar­tki pustynią
ale słowa nie chcą popłynąć

zat­rzasnęłam na klucz złotą klatkę
ale skrzydła są po to by fruwać
więc wy­mykam się ze snów każdej nocy
pod twoich okien wybrzeże 

wiersz • 21 września 2017, 10:24

głucho nie-my

tej je­sieni nie słyszę twych kroków
na liścias­tej po­sadzce ogrodu
choć wciąż jes­teś frag­mentem melodii
która sta­le przepływa prze­ze mnie

ale jest ta­ka cisza pod żebrem
która drży
gdy jej nikt nie kołysze

jeśli też ją kiedyś usłyszysz
opo­wie ci o mnie najwięcej 

wiersz • 20 września 2017, 13:12

Z porzu­caniem służenia włas­ne­mu ego by­wa jak z wychodze­niem z nałogu - nie każdy chce pojąć, że jest niewol­ni­kiem, a na­wet gdy już wie, nie zaw­sze do­wiadu­je się, jak bar­dzo to zniewolenie [...] — czytaj całość

myśl • 16 września 2017, 15:26

Psycho­logia zaj­mu­je się skut­ka­mi błędnej fi­lozo­fii życia. 

myśl • 14 września 2017, 23:47

Choć życie ludzkie tar­gają niepokoje
i po­rywis­te wiat­ry ata­kują niestety...
Ty się nie pod­da­waj, lecz wal­cz o swoje,
mając na względzie swe oso­bis­te piorytety. 

myśl • 14 września 2017, 12:33

Jes­teśmy wol­ni, by wy­bierać, ale nie każdy wybór pro­wadzi do wolności. 

myśl • 13 września 2017, 22:52

Ludziom często się wy­daje, że wy­bierając "mniej­sze zło" czy­nią DOBRO. 

myśl • 12 września 2017, 21:21
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Eufemia