annak, ulubione teksty, strona 5

10715 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Medjugorie

a gdy­byś
mógł wszys­tko zostawić
pod jed­nym słonecznym promieniem
od­puścić
so­bie i innym
uklęknąć by wznieść się wyżej

czas tyl­ko nam się zdaje
i mógłby wca­le nie istnieć

więc bieg­nij ści­gając słońce
do Tej która ci wyj­dzie na przeciw
i zos­taw Jej cier­nie i róże
pod niebies­kim krzyżem 

wiersz • 7 września 2017, 07:36

Im bar­dziej się od­da­lisz, tym trud­niej powrócić. 

myśl • 2 września 2017, 17:49

Wczo­raj­szy pączek, słod­kiego luk­ru nie ut­rzy­ma.

Odtwórz  

myśl • 2 września 2017, 15:30

Nie zaw­sze ma­my wybór te­go, cze­go doświad­czy­my - ale zaw­sze ma­my wybór reak­cji i te­go, co z tym zrobimy. 

myśl • 30 sierpnia 2017, 02:44

lilie polne i ptaki niebieskie

po­wieki jeszcze tańczą z ciemnością
prze­cieram oczy zdumiona
ko­ron­ki mgieł się wie­szają na opuszkach słońca

dzień się chmurzy
lecz się nie lękaj
świat nap­rawdę jest w dob­rych rękach

jes­teś cen­niej­szy od źdźbła
i ważniej­szy od ptactwa
zam­knij oczy by się obudzić
w naj­czul­szych ra­mionach Ojca 

wiersz • 29 sierpnia 2017, 08:41

Tak się zas­ta­nawiam, co sil­niej pow­strzy­muje ludzi przed zaufa­niem Bo­gu w Je­go dos­ko­nały plan dla nasze­go życia i przed pójściem Je­go drogą: Czy strach, że ta­ka de­cyz­ja z naszej stro­ny dop­ro­wadzi nas do wiel­kich zmian? Czy może bar­dziej nasz lęk o to, co by z na­mi było, gdy­by w ślad za tą de­cyzją, nic się nie zmieniło.... 

myśl • 28 sierpnia 2017, 01:50

Przystań

jeszcze gwiaz­dy trzy­mają się nieba
ale świt już się skra­da po rosie
zer­wie je
w mgieł war­kocze powplata
otu­li pud­ro­wym szalem

nie py­taj mnie
jak głęboka
dzieli nas od siebie rzeka

noc jest prze­cież po to by tęsknić
o świ­cie trze­ba iść dalej 

wiersz • 27 sierpnia 2017, 08:19

Dopóki to emoc­je używają nas, nikt nas nie oca­li przed naszym włas­nym auto­des­truk­cyjnym wpływem. 

myśl • 27 sierpnia 2017, 02:46

latarnik

na moim brze­gu cisza
na twoim roz­my­te śla­dy
dy­wany mgieł między nami
rozścieliłio niebo

to­pi w morzu resztki nadziei
płacząc rzew­ny­mi gwiazdami

za­palam słów lampiony
w sta­rych mod­litw latarni

jeśli ufasz nau­czysz się czekać
nie py­tając dlaczego 

wiersz • 26 sierpnia 2017, 10:30

Cinżko się je roz­to­pione lo­dy wi­del­czy­kiem do deserów.


Odtwórz  

myśl • 25 sierpnia 2017, 21:49
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

M44G