annak, ulubione teksty, strona 100

10762 teksty ulu­bionych Użyt­kowników.

Dając in­nym ziaren­ka miłości, zos­ta­wiając wokół ok­ruszki dob­ro­ci, roz­dając pro­mienie uśmie­chu - sa­mi so­bie po­daro­wuje­my naj­piękniej­szy pre­zent. Dla­tego nie pot­rze­buje­my nicze­go w za­mian. A jeśli dos­ta­niemy - to po to, by móc da­wać jeszcze więcej i jeszcze radośniej... 

myśl • 4 czerwca 2015, 11:43

Ciemno już.

Ciem­no już
Pta­ki za­kończyły koncert
Księżyc wyszedł na bis
Lecz mias­to śpi
Chłod­niej­sze po­wiet­rze
Lżej­sze i rześkie
Choć ciężej na powiekach
Sen ata­kuje człowieka
Sen się budzi
Księżyc da­lej stoi
Swo­je od­stać musi
No­we przed­sta­wienie już niebawem
Ja­wa za­mienia się w sen
Słońce tym ra­zem wyj­dzie na bis
Świ­tem tuż, tuż przed dniem

Odtwórz  

wiersz • 4 czerwca 2015, 00:49

Przedawkowanie łez.

Kto łzy do żyły daw­kuję na siłę
Za­pychając mózgu stro­nice
Nie jest świadom tego
O tym, że miej­sce mu­si na nie być
Bo gdy nie ma, to i tak tam wejdą
Wpycha­ne, nie­chciane, zamieszkają
Pa­mięć o naszym „ pielęgniarzu”
Cza­sem bez­powrot­nie zapominając

Odtwórz  

wiersz • 3 czerwca 2015, 14:47

Tobie

Słońce piękne i wiele daje
Na słońcu gorąco piekielnie
Na ziemi bar­dziej przyjemniej
Wszędzie jest dobrze,
Ale przy To­bie najpiękniej

Odtwórz  

wiersz • 2 czerwca 2015, 15:44

(autoportret)

Ci co o wiele proszą, słowa „PROSZĘ” nie znają…

Odtwórz  

myśl • 1 czerwca 2015, 18:42

Fraszka na erotyk.

Ser­ce prze­cięte złą miłością
Zielenieje
A myśli w głowę ma­dy smutku
Zjadają
Dusza pleśnieje
Ciało gnije
Z roz­paczy umiera
Tak to złej miłości
Gan­gre­na.

Po­wiedz so­bie niech to jas­na cholewa.
Cze­mu mi zła miłość doskwiera?

Mat­ka, żona czy kochanka
Na stojąco na [...] — czytaj całość

fraszka • 30 maja 2015, 18:35

Wędrówka przez siebie

Gdy przepłyniemy już wszys­tkie wo­dy
naszych lęków
gdy os­woimy pus­ty­nię smutku
i zmie­rzy­my się z pot­wo­rami przeszłości,
gdy prze­mie­rzy­my ciem­ność
ot­chłani upior­nych wspomnień,
zwy­ciężymy siebie, wyg­ra­my siebie samych,
na no­wo ucząc się smaków życia,
za­pachów i odcieni [...] — czytaj całość

wiersz • 29 maja 2015, 23:44

Myślałem, że urodzi kiedyś nasze dziec­ko ale ona....uparła się na mo­je łzy. 

myśl • 29 maja 2015, 23:18

(Z cyk­lu: Sam autor nie wie co ma na myśli?)

To, że umiesz tańczyć Me­nueta, nie ro­bi z Ciebie króla sa­voir-viv­re- u.
To, że jes­teś królem sa­voir-viv­re- u, nie ro­bi z Ciebie mis­trza kultury.
To, że jes­teś mis­trzem kul­tu­ry, nie ro­bi z Ciebie dob­re­go człowieka.
To, że jes­teś dob­rym człowiekiem, nie ro­bi z Ciebie…?

Odtwórz  

myśl • 29 maja 2015, 16:34

Ludzie,którzy wciąż mają kon­flikt z pra­wem miłości, wie­cznie siedzą i cze­kają na jej odwiedziny. 

myśl • 29 maja 2015, 12:10
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

zapalka