annak, ulubione teksty, strona 100

10715 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

bez znaczenia

no­cami suszę listy
nad roz­la­nym mlekiem
pa­pier przyj­mie wszystko
choć to nic nie znaczy

jak psze­nicy ziarna
łzy pat­rzą przez palce

do­tykam językiem
słonych brzegów kopert
być może zbyt pochopnie
spi­sałam nas na straty 

wiersz • 2 maja 2015, 11:00

Cień śmier­ci rzuca,
serc cho­robą przesiąka,
roz­bi­ta dusza. 

haiku • 1 maja 2015, 23:54

Tajemniczy ktoś

Cza­sem przy­pad­kiem cza­sem nie
przy­wołuje mnie
przy­tula się do serca
jak by pro­sił o więcej miłości
ale ma jej pod dostatkiem.
Możne prag­nie cze­goś więcej?
Py­tam ale wiem że nie odpowie
nie zna słów
je­go oczy przemawiają
mową tyl­ko mi znaną
uchy­lił mi rąbka tajemnicy
bo prze­cież się kochamy
miłością bezgraniczną
Ja i mój ta­jem­niczy kot
J.W 

wiersz • 1 maja 2015, 11:36

List: W jednym ułamku sekundy, prawda olśni sto tysięcy lat mroku.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Na­pisałaś „ TAK”.

No co tam, ja­koś smut­no Ci os­tatnio pośród tak wielu ra­dości?
Ludzie to bar­dzo skom­pli­kowa­ne stworze­nia. Jed­nakże obudowują [...] — czytaj całość

list • 30 kwietnia 2015, 18:33

Każdego dnia

Każde­go dnia go­ni mnie czas
Każde­go dnia zmienia mnie świat

A ja ?

jes­tem og­niem i wodą
niebem i ziemią

tańczę z życiem
pośród czte­rech żywiołów.

i bezczelnie
pat­rzę śmier­ci w oczy 

wiersz • 30 kwietnia 2015, 16:52

Miłość - prze­pełnione pros­totą 6 zgłosek, a ubo­gaco­ne niezgłębioną war­tością, której nikt do końca nie pojął... 

myśl • 30 kwietnia 2015, 09:19

Trzepot myśli

Tak trud­no myślom zas­tygnąć w bezruchu,
gdy do ser­ca zagląda sa­mot­ność,
dob­rze zna­ny gość,
nieproszony.
Każda myśl jest jak cień,
rzeczy­wis­tości,
na którą czekamy.
I jak cierń, co roz­dziera skroń,
W po­gar­dzie dla te­go, czym jes­teśmy dziś
- [...] — czytaj całość

wiersz • 28 kwietnia 2015, 00:22

MYŚL

Cza­sami myśl ha­sa jak krówka na łące
Cza­sami błyśnie jas­no jak słońce
Cza­sami trze­ba ją poskromić
Cza­sami nie da­je śnić
Mi­mo wszys­tko dbaj o nią jak o naj­droższy skarb
To je­dyne, co tak nap­rawdę masz.

Odtwórz  

wiersz • 27 kwietnia 2015, 18:47

do zobaczenia

byłeś zbyt wyraźny
by w ciebie uwierzyć
zbyt blis­ko przy mnie stałeś
by za tobą biec

a jed­nak mi­mo wszystko
cza­sem mi się śniłeś

i do­piero wte­dy
zaczy­nałam tęsknić
za kimś kto potrafił
tak po prostu
być 

wiersz • 26 kwietnia 2015, 13:28

ZONA

Miałem siedem miesięcy
Kiedy la­tała nad Europą
Jo­du chmu­ra śmierci
Płyn Lu­gola piły dzieci
Pa­niki bar­dziej się ba­no
O Pier­wsze­go Ma­ja dbano
Zdro­wie wszys­tkich ludzi
W ciem­nej du­pie miano
Pol­ska na rowerach
Po­koju szyb­ko szukała
A Mos­kwa i tak swoje
Jak zaw­sze znaczone
Kar­ty roz­da­wała

Odtwórz  

wiersz • 26 kwietnia 2015, 00:00
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

M44G